Podczas dwudniowych warsztatów (31.03, 1.04) rozpoczynających prace nad Strategią Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych woj. Kujawsko-Pomorskiego dokonamy, pod okiem ekspertów z agencji Landbrand, rozpoznania i oceny oferty produktowej regionu. Określimy też wstępne możliwości ich wsparcia w drodze do odbiorcy docelowego – mieszkańców regionu i turystów. Całość prac ma być oparta przede wszystkim na odkryciu potrzeb branży turystycznej i samorządów oraz zaangażowaniu ich do współpracy z K-POT i Dept. Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Warsztat kreatywny – Strategia Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych woj. Kujawsko-Pomorskiego.
Bydgoszcz 31 marca 2021 roku

Podczas dwudniowych warsztatów rozpoczynających pracę nad Strategią Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych woj. Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeprowadzone rozpoznanie i ocena oferty produktowej regionu oraz określone wstępne możliwości ich wsparcia w drodze do odbiorcy docelowego – mieszkańców regionu i turystów. Całość prac ma być oparta przede wszystkim na odkryciu potrzeb branży turystycznej i samorządów, i zaangażowaniu ich do współpracy.

Podstawowym kryterium doboru narzędzi do prac zarówno podczas warsztatu jak i w trakcie opracowywania strategii jest użyteczność w procesie wprowadzenie na rynek, marketingu i komercjalizacji oferty czasu wolnego regionu. Dokument ma przynieść realną zmianę w sile obecności produktów turystycznych regionu na rynku, a w ślad za tym częstością ich wyboru przez mieszkańców i turystów. Pociągnie to za sobą zmianę wizerunku regionu w percepcji Polaków.

W ramach warsztatu uczestnicy zostaną poproszeni o określenie czym dla nich ma być Strategia. Pozwoli to wyznaczyć optymalne metody pracy nad dokumentem i zogniskować je na najbardziej pożądanych przez samorząd i branżę efektach.

Następnie przepracowane zostaną poszczególne produkty turystyczne regionu posługując się rynkowym rozumieniem ich charakteru. Uczestnicy odniosą się do pięciu kategorii produktów oceniając ich potrzeby rozwojowe i możliwości komercjalizacyjne. Dyskusję rozpoczniemy od Konstelacji Dobrych Miejsc, czyli produktów obszarowych, które będą działały pod siedmioma markami subregionalnymi Pałuk, Kujaw, Borów Tucholskich, Doliny Dolnej Wisły, Pojezierza Brodnickiego oraz aglomeracji Bydgoskiej i Toruńskiej. Kolejnym omawiamy zbiorem będą produkty typu szlak reprezentowane przez główne liniowe oferty regionu takie jak: Szlak Piastowski, Camino Polaco i Szlak Kopernikański. W kolejnym kroku ocenimy potencjał głównych wydarzeń cyklicznych, istniejących pakietów turystycznych oraz produktów punktowych o znacznym potencjale generowania ruchu turystycznego. Te ostatnie zebrane zostaną w kategorie możliwych przeżyć turystycznych takie jak: astroturystyka, MICE, turystyka wiejska, turystyka wodna, turystyka rowerowa, turystyka archeologiczna, turystyka postindustrialna, gotyk ceglany i inne.

Obszerność tematu sprawi, że warsztat pierwszego dnia potrwa aż do godziny 18:30, a jego kanwą będzie przeprowadzenie analizy SWOT dla każdej z omawianych propozycji produktów. Dorobek pierwszego dnia spotkania będzie wkładem merytorycznym i fundamentem, na którym oprze się drugi dzień warsztatu, przeznaczony dla aktywnych członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z rolą statutową organizacji ma ona promować produkty turystyczne powstające lokalnie. Dlatego też tematem wiodącym piątkowego spotkanie będą możliwości przeniesienia na rynek oferty produktowej regionu za pomocą konkretnych narzędzi promocji i sprzedaży.

Warsztat na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego przeprowadzi landbrand. Spotkanie organizowane jest w partnerstwie z K-POT.