Członkostwo

Załącznik do Uchwały nr 3/2006 I Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z dnia 20 lutego 2006 r.

Zasady przyjmowania nowych członków do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej:

  1. Do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej przystąpić może każdy podmiot wymieniony w rozdziale III §10, 11, 12 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
  2. Kandydat na członka Organizacji występuje z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Zarządu Organizacji.
  3. Kandydat nie będący osobą fizyczną winien w trybie przewidzianym stosownymi przepisami wyłonić osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Decyzję o przyjęciu nowych członków, na podstawie pisemnego wniosku, podejmuje Zarząd, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Organizacji.
  4. Przyjmowanie członków wspierających następuję w takim samym trybie, jak członków zwyczajnych.

 

Deklaracja członkowska – wersja Word

Deklaracja członkowska – wersja PDF

 


Załącznik do Uchwały nr 1/2019/NW Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z dnia 11 grudnia 2019r. 

Roczne składki członkowskie na realizację działań statutowych Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej
1. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 0,20 zł od mieszkańca*
2. Powiaty 5.000 zł
3. Miasta, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie 0,10 zł od mieszkańca**
4. Lokalne Organizacje Turystyczne 850 zł
5. NGO (organizacje pozarządowe) w tym Lokalne Grupy Działania 850 zł
6. Uczelnie 1.500 zł
7. Podmioty inne prowadzące działalność gospodarczą 1.500 zł
8. Podmioty inne nie prowadzące działalności gospodarczej 1.000 zł

* wysokość składki członkowskiej jest ustalana na podstawie następującego przelicznika: iloczyn liczby mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby ludności aktualnych na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,20 zł.

** wysokość składki członkowskiej jest ustalana na podstawie następującego przelicznika: iloczyn liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego wg danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby ludności aktualnych na dzień wystawienia noty księgowej oraz kwoty 0,10 zł, z zastrzeżeniem, że nie będzie to kwota niższa niż 1.000 zł.

Składki powinny być opłacane przez członków Stowarzyszenia w terminie do 31 marca danego roku.