Członkostwo

Załącznik do Uchwały nr 3/2006 I Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z dnia 20 lutego 2006 r.

Zasady przyjmowania nowych członków do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej:

  1. Do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej przystąpić może każdy podmiot wymieniony w rozdziale III §10, 11, 12 Statutu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.
  2. Kandydat na członka Organizacji występuje z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Zarządu Organizacji.
  3. Kandydat nie będący osobą fizyczną winien w trybie przewidzianym stosownymi przepisami wyłonić osobę upoważnioną do jego reprezentowania. Decyzję o przyjęciu nowych członków, na podstawie pisemnego wniosku, podejmuje Zarząd, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Organizacji.
  4. Przyjmowanie członków wspierających następuję w takim samym trybie, jak członków zwyczajnych.

 

Deklaracja członkowska – wersja Word

Deklaracja członkowska – wersja PDF

 


Załącznik do Uchwały V Walnego Zebrania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z dnia 15 listopada 2007 r. 

Roczne składki członkowskie na realizację działań statutowych Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

1. Województwo nie mniej niż 150.000 zł
2. Miasta powyżej 200.000 mieszkańców nie mniej niż 12.000 zł
3. Miasta 80.000 – 200.000 mieszkańców nie mniej niż 9.000 zł
4. Powiaty nie mniej niż 4.000 zł
5. Inne miasta oraz miasta i gminy nie mniej niż 3.000 zł
6. Gminy nie mniej niż 1.500 zł
7. Regionalne stowarzyszenia branżowe i gospodarcze nie mniej niż 1.500 zł
8. Uczelnie wyższe i szkoły ponadgimnazjalne nie mniej niż 1.500 zł
9. Inne podmioty gospodarcze nie mniej niż 1.500 zł
10. Lokalne Organizacje Turystyczne nie mniej niż 1.000 zł
11. Regionalne stowarzyszenia turystyki kwalifikowanej, w tym PTTK, PTSM, stowarzyszenia przewodnickie i inne nie mniej niż 500 zł
12. Fundacje nie mniej niż 500 zł
13. Stowarzyszenia agroturystyczne nie mniej niż 500 zł
14. Inne podmioty nie mniej niż 1.500 zł

 

  1. Miasta i gminy, które są członkami Lokalnych Organizacji Turystycznych, a które wyrażają wolę bycia członkami zwyczajnymi, mogą korzystać ze składki obniżonej o 50%. Warunkiem zniżki jest opłacanie składki członkowskiej w LOT nie niższej niż kwota zniżki.
  2. Składki należne winny być płacone w terminie: do dnia 31 marca danego roku.
  3. W przypadku przystąpienia do K-POT nowego członka zwyczajnego, roczna składka członkowska płatna jest w terminach przewidzianych w pkt. 2, jeśli jednak przystąpienie nastąpiło po upływie terminu płatności, o którym mowa w pkt. 2, składka członkowska płatna jest w wysokości przewidzianej dla bieżącej raty, w terminie do 30 dni od wpisania na listę członka zwyczajnego K-POT uchwałą Zarządu K-POT.
  4. Wystąpienie członka zwyczajnego z K-POT nie powoduje wygaśnięcia obowiązku płatności rocznej składki członkowskiej za rok, w którym nastąpiło wystąpienie z K-POT, przy czym termin płatności składki członkowskiej upływa w dniu podjęcia przez członka zwyczajnego decyzji o wystąpieniu z K-POT.