Statut

STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zwana dalej K-POT jest stowarzyszeniem działającym na podstawie:
a. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261);
b. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. 2022 poz. 1015 z późn. zm.);
c. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.);
d. niniejszego Statutu.
2. K-POT posiada osobowość prawną.
3. K-POT może jednocześnie używać nazwy w językach obcych.

§ 2

1. Terenem działania K-POT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Toruń.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów K-POT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. K-POT może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń.

Rozdział II
Cele, zadania i zakres działania K-POT

§ 3

Celem działalności K-POT jest:
1) kreowanie i promocja wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie, w ramach marki „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”;
2) rozwój systemu informacji turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji;
4) integracja środowiska turystycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
5) wspieranie rozwoju turystyki oraz promocja przedsiębiorczości, zgodnie z polityką rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
6) inicjowanie, koordynacja i profesjonalizacja działań w zakresie turystyki;
7) podnoszenie jakości oferty turystycznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
8) propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
9) stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
10) monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim;
11) podejmowanie innych zadań, sprzyjających rozwojowi turystyki.

§ 4

K-POT realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi i innymi podmiotami, działającymi na rzecz rozwoju turystyki;
2) realizację akcji i kampanii promocyjnych;
3) udział w targach i innych imprezach wystawienniczych;
4) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych;
5) organizację wizyt studyjnych i prasowych;
6) organizację konkursów;
7) organizację regionalnego systemu informacji turystycznej;
8) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analizę;
9) opiniowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na rozwój turystyki;
10) lobbowanie na rzecz rozwoju turystyki, w tym uczestniczenie w pracach instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki;
11) organizowanie szkoleń oraz współpracę z właściwymi organizacjami i instytucjami w sferze doskonalenia kadr;
12) pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój turystyki i potrzeby K-POT;
13) podejmowanie innych działań, służących realizacji celów statutowych K-POT.

§ 5

1. K-POT może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki i przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych.
2. Dochód z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie

§ 6

Członkowie K-POT dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§ 7
Członkowie zwyczajni

1. Członkami zwyczajnymi są:
1) członkowie założyciele – Członkami Założycielami K-POT są osoby prawne uczestniczące w zebraniu założycielskim Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, które zadeklarowały przyjęcie roli członka zwyczajnego;
2) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do K-POT;
3) osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w tym samorządy gospodarcze i zawodowe oraz stowarzyszenia i fundacje, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do K-POT;
4) inne jednostki organizacyjne, nie będące osobami prawnymi, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do K-POT.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
2) wybierać i być wybieranym do władz K-POT;
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz K-POT;
4) uczestniczenia w tworzeniu programów i planów K-POT i ich realizacji;
5) korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej K-POT;
6) korzystania w pierwszej kolejności z działań promocyjnych, realizowanych przez K-POT.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania czynnego udziału w realizacji zadań K-POT;
2) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz K-POT;
3) terminowego opłacania składek członkowskich;
4) godnego reprezentowania i dbania o dobre imię K-POT.

§ 8
Członkowie wspierający

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna oraz inna jednostka organizacyjna, nie będąca członkiem zwyczajnym, akceptująca statut K-POT, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do K-POT.
2. Członkowie wspierający mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym;
2) korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej K-POT.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) działania na rzecz rozwoju turystyki;
2) godnego reprezentowania i dbania o dobre imię K-POT.

§ 9
Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna oraz inna jednostka organizacyjna, szczególnie zasłużona dla K-POT i rozwoju turystyki w regionie.
2. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Członkowie honorowi mają prawo:
1) uczestniczenia we wszystkich zebraniach władz K-POT z głosem doradczym;
2) korzystania z wszystkich form pomocy K-POT.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni i wspierający, będący osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczą w pracach K-POT poprzez swoich przedstawicieli.
2. Członkowie zwyczajni i wspierający, będący osobami fizycznymi, uczestniczą w pracach K-POT osobiście.
3. Przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających K-POT, na podstawie pisemnego wniosku, dokonuje Zarząd, w drodze uchwały.
4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami K-POT, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 11

1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia członka, zgłoszonego pisemnie Zarządowi;
2) skreślenia na mocy uchwały Zarządu;
3) rozwiązania osoby prawnej oraz innej jednostki organizacyjnej;
4) śmierci członka – osoby fizycznej.
2. Członek K-POT może być przez Zarząd skreślony z listy członków, jeżeli:
1) nie bierze udziału w realizacji zadań i celów K-POT;
2) zalega z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat;
3) działa wbrew istotnym interesom K-POT;
4) narusza postanowienia statutu;
5) nie wykonuje uchwał i decyzji władz K-POT;
6) swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność K-POT lub naraża ją na straty finansowe.
3. Członek K-POT może na wniosek własny lub wniosek trzech członków zwyczajnych Organizacji zostać zawieszony w prawach członka na okres nie dłuższy niż jeden rok.
4. Decyzję o skreśleniu lub zawieszeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały. O decyzji Zarząd informuje członka pisemnie w terminie 14 dni od jej podjęcia.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków, skreślenia lub zawieszenia w prawach członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od jej otrzymania. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze K-POT

§ 12

1. Władzami K-POT są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata i jest liczona od dnia wyboru. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz. Okres między dniem upływu kadencji a wyborem nowych władz nie może być dłuższy niż 90 dni.

§ 13

1. Uchwały i decyzje władz K-POT zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
2. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, w tym powołania i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbywa się w trybie tajnym.
3. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie tajne w każdej sprawie.
4. Dla ważności głosowania wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W wypadku obradowania w drugim terminie, zasada określona w ust. 4 nie obowiązuje, co nie dotyczy głosowań w sprawach określonych w § 25 i 26 statutu.
6. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych dopuszczalny jest zdalny tryb obradowania i głosowania.
8. We wszystkich głosowaniach członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków jest jej najwyższą władzą.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) członkowie zwyczajni K-POT – z czynnym i biernym prawem wyborczym;
2) członkowie wspierający i członkowie honorowi – z głosem doradczym;
3) zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
5. Zebranie wyborcze odbywa się w roku zakończenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
7. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym jest przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) lub pocztą tradycyjną, lub doręczone osobiście.
8. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie, w miejscu obrad na Walne Zebranie Członków nie przybędzie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków K-POT, wówczas Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie, o czym należy poinformować członków K-POT w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 6.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie zmian statutu;
2) uchwalanie planów działania i planów finansowych, w tym rocznego budżetu;
3) ustalanie liczebności oraz wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) określanie zasad przyjmowania nowych członków;
6) ustalanie zasad i nadawanie godności członka honorowego K-POT;
7) ustalanie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich;
8) uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów władz K-POT;
9) upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, przystępowania do spółek i przedsięwzięć gospodarczych oraz przystępowania do innych organizacji;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z K-POT, bądź zawieszenia w prawach członka;
11) rozpatrywanie wszelkich spraw wniesionych przez członków K-POT;
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania K-POT i przekazania jej majątku.

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 17

Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje pracami K-POT i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków .

§ 18

1. Zarząd składa się z 5-9 osób, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków i odbywa się w dniu wyboru.
3. Zarząd podczas swojego pierwszego posiedzenia wybiera spośród swoich członków prezesa K-POT, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes K-POT lub pod jego nieobecność jeden z jego wiceprezesów, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. W wypadku powstania wakatu Zarząd ma prawo kooptacji osób z grona członków zwyczajnych, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu.
6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
7. Przewodniczącym posiedzeń Zarządu jest prezes K-POT lub wyznaczony wiceprezes.
8. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie K-POT na zewnątrz;
2) kierowanie pracami K-POT między Walnymi Zebraniami Członków;
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) opracowywanie projektów planów działania, planów finansowych oraz składanie sprawozdań z działalności;
5) zaciąganie zobowiązań w imieniu K-POT, w ramach uchwalonego budżetu;
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
7) zarządzanie majątkiem K-POT w ramach określonych przez Walne Zebranie Członków uprawnień;
8) przyjmowanie nowych członków, skreślenie z listy członków i zawieszanie w prawach członków K-POT;
9) ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom Zarządu, związanych z jej reprezentowaniem;
10) powoływanie dyrektora biura K-POT;
11) uchwalanie regulaminu pracy biura i innych regulaminów;
12) wykonywanie czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 20

1. Zarząd kieruje pracami K-POT przy pomocy biura.
2. Biurem kieruje dyrektor, który jest pracownikiem etatowym K-POT.
3. Dyrektor biura spełnia funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników biura.
4. Funkcję pracodawcy wobec dyrektora pełni Prezes K-POT.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu i biura.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
4. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków i odbywa się w dniu wyboru.
5. Komisja Rewizyjna, podczas swojego pierwszego posiedzenia, wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
7. W wypadku powstania wakatu Komisja Rewizyjna ma prawo kooptacji osób z grona członków zwyczajnych, przy czym liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności K-POT;
2) ocena działalności statutowej i finansowej K-POT oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami;
3) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności K-POT; określania – w porozumieniu z Zarządem – terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości;
4) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich;
5) wykonywanie innych czynności, nie zastrzeżonych dla innych władz;
6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków;
7) podejmowanie uchwały wskazującej członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania K-POT w umowach oraz sporach między K-POT a członkiem zarządu.

Rozdział V
Majątek K-POT

§ 23

Majątek K-POT stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 24

1. Majątek K-POT pochodzi z:
1) składek członkowskich;
2) dobrowolnych wpłat członków K-POT;
3) dotacji, subwencji, darowizn;
4) dochodów z działalności i majątku K-POT.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej K-POT określa Zarząd.
3. Oświadczenia woli dotyczące zaciągania zobowiązań majątkowych i innych, rodzących skutki finansowe i prawne, składane są przez dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie K-POT

§ 25

Zmiana statutu jest uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 liczby głosów, w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 26

Rozwiązanie K-POT następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, większością co najmniej 2/3 liczby głosów, w obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

W uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku oraz powołuje komisję likwidacyjną.