Statut

STATUT
KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zwana dalej Organizacją jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
2. Organizacja może jednocześnie używać nazwy w językach obcych.
§2
Organizacja działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96 poz. 873), ustawy  z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§3
Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Toruń. Dla właściwego realizowania swoich celów Organizacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Organizacja może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń wspierających rozwój gospodarczy, a w szczególności rozwój turystyki.
ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i zakres działania Organizacji
§5
Celem działalności Organizacji jest:
1. Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
2. Zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zwiększenie wpływów finansowych z turystyki.
§6
Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i zagranicą poprzez:
a) udział w targach i giełdach turystycznych,
b) organizowanie imprez promocyjnych,
c) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,
d) organizację wizyt studyjnych dziennikarzy i przedstawicieli touroperatorów.
2. Kreowanie i promocję regionalnych produktów turystycznych.
3. Organizację regionalnego systemu informacji turystycznej.
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju krajoznawstwa, ochrony dóbr kultury i tradycji.
5. Współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi, centrami i punktami informacji turystycznej.
6. Integrowanie środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§7
Cele i zadania Organizacji mogą być realizowane także poprzez:
1. Inicjowanie badań rynku turystycznego.
2. Opiniowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych Organizacji oraz projektów związanych z rozwojem turystyki w Województwie.
3. Uczestniczenie w pracach instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki.
4. Współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami zagranicą.
5. Wspieranie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki.
6. Współtworzenie, wspieranie oraz inspirowanie do tworzenia programów zmierzających do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy służących rozwojowi turystyki.
7. Podejmowanie innych form służących realizacji celów statutowych Organizacji.
§8
Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek i przedsięwzięć gospodarczych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Organizacji dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, a w szczególności jednostka samorządu terytorialnego, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz stowarzyszenie działające na rzecz rozwoju turystyki, akceptujące statut Organizacji  i wykonujące jego postanowienia.
§11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem zwyczajnym, akceptująca statut Organizacji.
§12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Organizacji i rozwoju turystyki w regionie. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Organizacji.
§13
1. Członkami Założycielami Organizacji są osoby prawne uczestniczące w zebraniu założycielskim Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, które zdeklarowały przyjęcie roli członka zwyczajnego i wypełnianie obowiązków określonych w §16.
2. Członkowie Założyciele Organizacji stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą jej zarejestrowania i dopełnienia obowiązków określonych w §16.
3. Przyjmowanie nowych członków Organizacji na podstawie pisemnego wniosku dokonuje Zarząd, a do czasu jego powołania Walne Zebranie Organizacji.
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem stanowiącym.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Organizacji.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Organizacji.
4. Korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji.
5. Korzystać w pierwszej kolejności z działań promocyjnych realizowanych przez Organizację.
§15
Członkowie wspierający mają prawo:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Organizacji z głosem doradczym.
2. Korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji.
§16
Członkowie zwyczajni Organizacji mają obowiązek:
1. Brania czynnego udziału w realizacji zadań Organizacji.
2. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Organizacji.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Dbania o dobry wizerunek Województwa oraz o dobre imię Organizacji.
§17
Członkowie wspierający mają obowiązek:
1. Działania na rzecz rozwoju turystyki w Województwie.
2. Dbania o dobry wizerunek Województwa oraz o dobre imię Organizacji.
§18
1. Członkowie zwyczajni i wspierający uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Organizacji poprzez swoich przedstawicieli.
2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Przedstawiciel, o którym mowa w pkt 2 może być zmieniony w trakcie kadencji przez organ delegujący.
§19
1. Członkostwo ustaje wskutek:
1) Wystąpienia członka, zgłoszone pisemnie Zarządowi Organizacji.
2) Skreślenia na mocy decyzji Zarządu.
3) Wykluczenia członka z Organizacji na mocy decyzji Zarządu.
4) Rozwiązania Organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem Organizacji.
2. Członek Organizacji może być przez Zarząd skreślony z listy członków Organizacji, jeżeli:
1) nie bierze udziału w realizacji zadań i celów  Organizacji,
2) zalega z opłatą składek członkowskich.
3. Członek Organizacji może zostać przez Zarząd Organizacji wykluczony z Organizacji lub zawieszony w prawach członka, jeżeli działa wbrew istotnym interesom Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Organizacji, narusza postanowienia statutu, nie wykonuje uchwał i decyzji władz Organizacji, swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Organizacji lub naraża ją na straty finansowe.
4. Członek Organizacji może na własny wniosek lub wniosek trzech członków zwyczajnych Organizacji zostać zawieszony w prawach członka na okres 1 roku.
5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków, a także o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu podejmuje Zarząd Organizacji.
6. Od decyzji Zarządu Organizacji w sprawie skreślenia, wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka służy odwołanie od Walnego Zebrania Organizacji.
ROZDZIAŁ IV
Władze i organa doradcze Organizacji
§20
1. Władzami Organizacji są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lata.
§21
1. Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały i decyzje władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Na posiedzeniach Władz w drugim terminie quorum, o którym mowa w pkt 1, nie obowiązuje. Warunkiem zastosowania tej zasady jest ważne powiadomienie członków władz na co najmniej
7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi uchwała Władz Organizacji.
4. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§22
1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Organizacji przysługuje prawo uzupełniania składu, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków tych władz.
2. Decyzje podjęte przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Organizacji.
§23
1. Walne Zebranie Organizacji jest najwyższą władzą Organizacji.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
§24
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Organizacji należy w szczególności:
1) Uchwalanie zmian statutu.
2) Uchwalanie programów działania Organizacji.
3) Ustalanie liczebności oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6) Zasady przyjmowania nowych członków.
7) Ustalanie zasad nadawania godności członka honorowego Organizacji.
8) Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
9) Podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć.
10) Podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność Organizacji i jej organów.
11) Upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, przystępowania do spółek
i przedsięwzięć gospodarczych.
12) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Organizacji.
13) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia z Organizacji, bądź zawieszenia w prawach członka.
14) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Organizacji i przekazania jej majątku.
§25
1. Walne Zebrania Organizacji mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebrania Wyborcze Organizacji odbywają się w roku zakończenia kadencji, nie później jednak niż po 3 latach.
§26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane co najmniej raz do roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia
o tym członków nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Organizacji.
§27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/3 liczby członków Organizacji.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Organizacji jest zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Organizacji nie później niż 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji.
§28
1. W Walnym Zebraniu Organizacji biorą udział:
1) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni Organizacji,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie będący członkami, przedstawicielami członka zwyczajnego, członkowie honorowi,
3) zaproszeni goście.
2. We wszystkich głosowaniach członkom zwyczajnym przysługuje jeden głos.
Zarząd
§29
Zarząd jest organem zarządzającym Organizacji.
§30
1. Zarząd składa się z 5-9 osób w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Organizacji dwóch Wiceprezesów i Skarbnika oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Organizacji lub pod jego nieobecność jeden z jego Wiceprezesów, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Organizacji.
4. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
§31
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) Reprezentowanie Organizacji na zewnątrz.
2) Kierowanie działalnością Organizacji pomiędzy Walnymi Zebraniami Organizacji.
3) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Organizacji.
4) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Organizacji w ramach uchwalonego budżetu.
5) Zwoływanie Walnego Zebrania Organizacji.
6) Zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach określonych przez Walne Zebranie uprawnień.
7) Powoływanie biura Organizacji, jego dyrektora, głównego księgowego lub zlecenie wykonania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom.
8) Opracowanie regulaminu pracy Zarządu.
9) Przyjmowanie nowych członków, skreślenie z listy członków, wykluczenie i zawieszanie
w prawach członków Organizacji.
10) Ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom Zarządu Organizacji związanych z jej reprezentowaniem.
11) Wykonywanie czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Organizacji.
§32
1. Zarząd kieruje Organizacją przy pomocy biura Organizacji.
2. Biurem Organizacji kieruje dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Organizacji.
3. Dyrektor biura spełnia funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników biura.
4. Funkcję pracodawcy wobec dyrektora pełni Prezes Organizacji.
Komisja Rewizyjna
§33
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Organizacji.
§34
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Organizacji.
2) Ocena działalności statutowej i finansowej Organizacji oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami.
3) Żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Organizacji oraz określenia terminu
i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości.
4) Kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich.
5) Występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6) Występowanie z żądaniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Organizacji, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu.
ROZDZIAŁ V
Majątek Organizacji
§35
Majątek Organizacji stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
§36
1. Majątek Organizacji pochodzi z:
1) składek członków Organizacji,
2) dobrowolnych wpłat członków Organizacji,
3) dotacji, subwencji, darowizn,
4) dochodów z działalności i majątku Organizacji.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Organizacji określa Zarząd.
§37
1. Do reprezentowania Organizacji ma Prezes, Wiceprezesi lub osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagany jest podpis: Prezesa, Wiceprezesa, względnie osoby upoważnionej przez Prezesa.
3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Organizacji wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie Prezesa Organizacji oraz Skarbnika, albo Prezesa Organizacji oraz Wiceprezesa, albo dwóch upoważnionych przez Zarząd przedstawicieli Organizacji.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu, rozwiązanie Organizacji.
§38
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Organizacji większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§39
Rozwiązanie Organizacji następuje w razie podjęcia odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 liczby głosów w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§40
W uchwale o rozwiązaniu, Walne Zebranie Organizacji określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.