Pałuki – projekt

Celem projektu Budujemy markę Pałuk jest stworzenie marki terytorialnej Pałuk, strategii i planu promocji marki terytorialnej Pałuki a także podniesienie atrakcyjności i rozpoznawalności Pałuk poprzez ujednoliconą i konsekwentnie prowadzoną komunikację.

Projekt stanowi kontynuację procesu wdrażania założeń programu turystycznej marki województwa „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc” i ma na celu stworzenie strategii marki dla kolejnego subregionu, jakim są Pałuki. Wybór Pałuk, spośród innych regionów Kujaw i Pomorza, jest podyktowany faktem istnienia w ich obrębie ikonicznych atrakcji, mających silną pozycję w skali kraju, jak Muzeum  Archeologiczne w Biskupinie (posiadający Certyfikat POT dla Muzeum i osobno – dla produktu turystycznego, jakim jest Festyn Archeologiczny) oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji (Certyfikat POT dla „Weneckiej nocy z parowozami”). Argumentem przemawiającym za wyborem Pałuk jest także ocena końcowa sformułowana dla Pałuk w ramach zgłoszenia do programu „Polskie marki turystyczne”. W uzasadnieniu czytamy m.in., że „Region marki posiada duży potencjał turystyczny, chociaż nadal pozostaje mało skomercjalizowany” i dalej: „zakres współpracy z podmiotami zewnętrznymi wydaje się być odpowiedni, lecz liczba zaangażowanych podmiotów jest bardzo mała. Na wyróżnienie zasługują natomiast działania promocyjno-marketingowe. Atrakcyjny logotyp marki oraz strona internetowa tworzą interesujący obraz wizualny, chociaż na stronie internetowej, w ocenie Kapituły Projektu, powinno pojawić się więcej informacji praktycznych, użytecznych dla turystów na etapie planowania wycieczki. Mimo atrakcyjności wizualnej, nie wszystkie działania promocyjne są spójne.” Mankamenty i zaniechania wynikają przede wszystkim z braku możliwości przeprowadzenia pogłębionej analizy potencjału, sformułowania, uświadomienia i właściwego podziału ról w procesie budowania marki przez poszczególnych interesariuszy, wypracowania spójnej i eliminującej wewnętrzną konkurencję (której przyczyny są de facto pozytywne i mają swe źródło w lokalnym patriotyzmie oraz ambicjach poszczególnych podmiotów) strategii. Co istotne – są oni zainteresowani własną marką i zaangażowani we współpracę z K-POT.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna planuje zatem przeprowadzenie procesu prowadzącego do optymalnego wypełnienia treścią marki Pałuk, redefinicji oferty turystycznej uwzględniającej kanoniczne atrakcje regionu, w tym – nowo powstałe oraz rekomendowane przyszłe produkty turystyczne. Ma to na celu podniesienie komercjalizacji oferty, a tym samym konkurencyjności Pałuk i osiągnięcie pozycji adekwatnej do niekwestionowanych zasobów regionu na turystycznej mapie Polski i województwa.

 Dokumenty projektowe:

  1. Strategia marki Pałuki
  2. Budowa strategii marki Pałuk – prezentacja finałowa (pokaz slajdów)
  3. Budowa strategii marki Pałuk – prezentacja finałowa (video konferencja)
    Raporty cząstkowe:
  4. Diagnoza potrzeb rynku w ramach projektu “Budujemy markę Pałuk”
  5. Inwentaryzacja i waloryzacja oraz wybór atrakcji turystycznych regionu

Projekt „Budujemy markę Pałuk” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju.