O projekcie

Celem projektu Budujemy markę Kujaw jest:
Stworzenie marki terytorialnej Kujaw.
Stworzenie strategii i planu promocji marki terytorialnej Kujawy.
Podniesienie atrakcyjności i rozpoznawalności Kujaw poprzez ujednoliconą i konsekwentnie prowadzoną komunikację.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna rozpoczęła w 2015 roku budowanie marki turystycznej „Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc”. Koncepcja ta polega na tworzeniu sieci powiązań (konstelacji), a tym samym rozprowadzaniu ruchu turystycznego po całym województwie. Wpisuje się ona w założenia strategii promocji marki województwa odwołującej się do „uroku małych miejsc”. Idea „Konstelacji” pozwoliła na rozwiązanie problemu komunikacji województwa jako całości. Kujawsko–pomorskie łączy bowiem na swoim obszarze tak autonomiczne subregiony jak Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie, Pałuki, Dolina Dolnej Wisły. „Konstelacje dobrych miejsc” pozostają tzw. marką parasolową dla miejsc o różnej tożsamości, mocno zakorzenionej w mentalności mieszkańców i mającej wpływ na specyfikę funkcjonowania poszczególnych obszarów.

Właściwą treść „Konstelacji” mają stanowić markowe produkty sieciowe, dla których właściwy kontekst stanowią rozpoznawalne submarki. Najbardziej wyrazistym pod względem tożsamości i zachowanego dziedzictwa subregionem województwa są Kujawy obejmujące 4 z 5 kujawsko-pomorskich miast prezydenckich (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław i Włocławek), a także szczególnie ważne w odniesieniu do dokumentów strategicznych (RPO) uzdrowiska (Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój). Kujawy obejmują wiele miejsc o bogatej historii osadzonej w początkach państwa polskiego, w tym m.in: położona nad legendarnym jez. Gopło Kruszwica, Mogilno, Strzelno (ze słynną romańską rotundą), czy Pakość. Kujawy, nazywane historycznym spichlerzem Polski, zachowały też bogate dziedzictwo kulinarne, w którym szczególne miejsce zajmuje biała gęś owsiana. Zarówno wymienione przykłady, jak i wiele innych miejsc na Kujawach, posiadają atrakcyjną ofertę turystyczną. Jest ona rozproszona, a ich gestorzy podejmują się promocji na własną rękę. Na tle innych subregionów województwa charakterystyczna dla Kujaw jest też ograniczona przynależność zarówno do lokalnych, jak
i Regionalnej Organizacji Turystycznej. Projekt stanowi doskonały pretekst do pozyskania nowych partnerów dla zintegrowanych działań w ramach „Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc”.
Dotychczasowe sposoby finansowania promocji turystycznej województwa pozwalają na realizację przez Regionalną Organizację Turystyczną działań doraźnych, a nie systemowych. Koncepcja „Konstelacji dobrych miejsc” spowodowała duże zaangażowanie członków ROT we wspólne inicjatywy. Dla Zarządu i Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej oznacza to konieczność profesjonalizacji działań i motywowania zrzeszonych podmiotów do podejmowania nowych wyzwań (w tym gotowość do partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć). Jest to możliwe wyłącznie poprzez osiąganie mierzalnych efektów. Działanie sfinansowane w ramach tego projektu da ROT m.in narzędzie w postaci strategii i planu promocji do wykorzystania w przyszłych działaniach, w tym gł. sieciowaniu produktów turystycznych odnoszących się do marek terytorialnych. Bez wsparcia publicznego podmioty lokalne nie będą w stanie samodzielnie pracować nad tak rozbudowaną terytorialnie siecią. Zwłaszcza w kontekście dwóch wiodących ośrodków turystycznych – Bydgoszczy i Torunia oraz kujawskich uzdrowisk, istotne jest zachęcanie zarówno przedsiębiorców, jak i samorządów do kooperencji. Potrzebne jest w tym celu merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz zaangażowanie Regionalnej Organizacji Turystycznej, działającej na rzecz rozwoju turystyki niezależnie od lokalnych barier i ograniczeń.

Projekt „Budujemy markę Kujaw” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.