OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
z dnia 04 lipca 2024 r.

 PREZES
KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. realizacji projektów
Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej

 

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce wykonywania pracy: Biuro Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: turystyka, zarządzanie, marketing),
 2. doświadczenie zawodowe związane z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE i krajowych,
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 4. dyspozycyjność, w tym gotowość do wyjazdów służbowych,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym pakietu programów MS Office) oraz urządzeń biurowych,
 6. prawo jazdy kat. B.

 Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość potencjału turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego będzie dodatkowym atutem,
 2. znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Cechy i predyspozycje osobowościowe idealnego kandydata:

Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność organizacji i planowania pracy, odporność na stres, dbałość o miejsce pracy. Istotnym aspektem będzie samodzielność w przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE i krajowych.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. realizacja projektów finansowanych ze środków UE i krajowych (przygotowanie wniosków, prowadzenie i rozliczanie projektów, kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi),
 2. redagowanie treści w celu aktualizacji stron internetowych prowadzonych przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną,
 3. obsługa wizyt studyjnych,
 4. organizacja targów i imprez wystawienniczych; obsługa regionalnego stoiska,
 5. organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów,
 6. nadzór nad przygotowaniem wydawnictw promocyjnych,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o pracę,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. referencje (mile widziane),

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, bądź przesłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, al. kard. S. Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. realizacji projektów”.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
DO DNIA 31 lipca 2024 r.
Decyduje data i czas wpływu do Biura K-POT.