NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 2018

Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej zostali laureatami nagród w następujących kategoriach:

FUNDUSZE UNIJNE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – za realizację projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjna forma alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich”. Gospodarstwa opiekuńcze są miejscem świadczenia usług społecznych dla osób starszych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. W ramach projektu powstało 15 gospodarstw opiekuńczych dla 225 podopiecznych na terenie powiatów tucholskiego, brodnickiego, mogileńskiego, świeckiego i wąbrzeskiego. Podopiecznymi są osoby niesamodzielne, które korzystają ze wsparcia i zajęć przez 8 godz. dziennie, 5 dni w tygodniu (w grupach 3-8 osobowych). Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH

Gmina Cekcyn (powiat tucholski) – za realizowanie przez samorząd gminy aktywnej i innowacyjnej polityki rozwoju. Zakłada ona aktywny udział środowisk społeczno-zawodowych, gospodarczych i lokalnych w szeroko pojętym procesie zarządzania jednostką terytorialną, Liczne inicjatywy społeczno-organizacyjne władz gminy, budując silną i współpracującą wspólnotę lokalną, przekładają się na podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy w wymiarze społeczno-gospodarczym i turystycznym. Ważnym aspektem działań jest umiejętne i racjonalne wykorzystywanie istniejących potencjałów wewnętrznych i walorów środowiska przyrodniczego. Władze gminne są otwarte na debatę publiczną, a w budowanie potencjału gminy angażują licznych partnerów społeczno-gospodarczych. Dzięki temu gmina Cekcyn jest przykładem realizacji idei partycypacji społecznej, umożliwiającej włączenie wszystkich zainteresowanych w proces zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Gmina Brześć Kujawski (powiat włocławski) – za rozwój terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Rozwój terenów inwestycyjnych i wzrost gospodarczy to jedne z priorytetów działalności brzeskiego samorządu. Wyróżnikami tego miejsca są dobrze przygotowane tereny pod inwestycje, lokalizacja w sąsiedztwie kluczowych szlaków komunikacyjnych, przychylny klimat dla biznesu i ulgi podatkowe dla firm. Czynniki te są istotnym magnesem przyciągającym biznes, co przekłada się na szanse na aktywizację i wzmocnienie lokalnej gospodarki, zwiększenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu. Dziś Brzeska Strefa Gospodarcza to 25 ulokowanych w niej podmiotów gospodarczych, ponad 70 hektarów sprzedanych gruntów, blisko 50 hektarów będących w trakcie negocjacji, 4000 deklarowanych miejsc pracy.

 

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, zespół projektowy realizujący projekt „Bory Tucholskie dla Seniora” (Michał Bucholz, Magdalena Kurpinowicz, Karol Gutsze) – za realizację projektu aktywizacji osób starszych „Bory Tucholskie dla Seniora”. Realizacja projektu pozwoliła na przygotowanie 20 osób w wieku 60+ do pełnienia roli profesjonalnych przewodników terenowych po Borach Tucholskich. 140 godzin bezpłatnego, profesjonalnego kursu przewodnickiego oraz 6 wyjazdów terenowych pozwoliło zainteresowanym zdobyć lub pogłębić wiedzę niezbędną przewodnikowi terenowemu do oprowadzania wycieczek. Projekt zaktywizował społeczność seniorów w Borach Tucholskich i zachęcił ją do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerokim gronem osób w podobnym wieku. Wykreował też ofertę przeznaczoną specjalnie dla osób starszych. Był to modelowy przykład kreowania i wspierania inicjatywy lokalnej społeczności, stanowiący innowacyjną formę komunikacji społecznej.

 

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – za organizację imprez kulturalnych i historycznych oraz opiekę nad Zamkiem w Golubiu-Dobrzyniu. Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu  powstał w marcu 1964 roku i od tego czasu na golubskim zamku prowadzi muzeum regionalne oraz organizuje liczne imprezy, w tym Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski, najstarszą tego typu imprezę w Polsce, którą corocznie odwiedzają tysiące turystów z całego kraju. Oprócz turnieju rycerskiego oddział PTTK organizuje konkursy krasomówcze, bale kostiumowe, zawody sportowe, wystawy sztuki, koncerty i wiele innych, czyniąc Zamek w Golubiu-Dobrzyniu obowiązkowym punktem na turystycznej mapie regionu. Nie byłoby to możliwe bez stopniowej odbudowy zamku, częściowo ze środków własnych, częściowo pozyskując dofinansowane z zewnątrz.

Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych członków K-POT a także dla Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. – za realizację audycji promujących walory turystyczno-krajoznawcze  województwa kujawsko-pomorskiego.